fredag, november 15, 2019

Murmester Øyvind Lauvnes • Postboks 6502 • 4693 KRISTIANSAND S • Telefon: 905 40 707 • Organisasjonsnummer: 970378812

Sør-Fron kirke.

PDFSkriv utE-post

 

ImageSør-Fron kirke er ei åttekanta steinkirke fra 1792, og var hovedkirke for heile Fron prestegjeld. Kirka er typisk for de kirkene den dyktige og orginale byggmesteren Svend Halvorsen Aspaas (1736-1816) bygde sist på 1700-og tidlig på 1800-tallet.Sør-Fron kirke er den største mellom Oslo og Trondheim, utvendig veggflater utgjør ca.800 m2.


En tidlig vårdag i 1792 skjedde noe lenge etterlengta i Sør-Fron - den nye kirka ble innvigd. Det var bygdas egen sokneprest, Eric Leganger, som vigsla kirka.

Det hadde tatt mange år å bygge kirka, for ikke å tale om planlegginga. Bare ved å se på kirka slik ho står i dag kan en følge noe av byggeprossesen. Over hovedinngangen står det 1787. Dette tyder på at i 1787 var veggene mura ferdig, eller iallefall så høyt som til over inngangsdøra. Men løfter vi øynene mot spiret, ser vi at det står årstallet 1788 i vindfløya. Det året må di ha bygd heile takkonstruksjonen og klokketårnet og spiret må ha kommet på plass. Men framdeles var ikke kirka ferdig. Når en ser inn i kirka, ser en straks at det var mye arbeid med innredinga.

Søknad fra Froens Almue om Frihed at bygge en nye Hoved-Kirke paa en ny Tomt. Froen den 12te Nov.1775


Froens Hoved-kirke er en gammel Reyse-Bygning, og staar paa en meget sumpig og ubeqvem  Grund. Den vil koste anseeligt at reparere, og bliver dog ikke bestandig. Vi samtelige af Froens Præstegiæld, som Kirke-Eyere have derfor foreenet os om at opmure en ny Kirke af Steen paa beleyligere Stæd og fastere Grund, hvilken vi haaber at faae færdig, førend den gamle bliver forfalden og ubrugelig. Til den  Ende  ansøger vi  Tilladelse at opmure en ny Kirke paa en meeget beqvem og fast Grund, dæls paa Præstegaarden og dæls paa Odens Eyen dele ved den alfar Vey, hvilken Grund og Tomt saavel   Hhr Camerherre og Amtmand Holk, som ogsaa Stædets Sogne Præst have med os anseet for den bæste og beqvemste.           Christen Lidstad,  Ole Steig,   Ole Hundorp,   Amund Hundorp, Povel  Oden.

 

Søknaden var attestert av sokneprest Hiorthøy, og anbefaling var gitt både av prosten, stiftsskriveren og stiftsdireksjonen, før kanselliet  i København fikk brevet og kongen satte navnet sitt på svarbrevet.

 

Litt om matrialmengden og antall arbeidere som gikk med bare til murerarbeidene, 6000 lass skiferstein, 1500 tønner kalk, 1000 lass middelmådig grov sand, 1000 tønner leire.

40 gode murmestere og 28 handlangere hver dag, murmesterene må forsynes med en murskje og hammer, mens handlangerene må forsynes med hakker, spader, Krafser og troug.

 

Arbeidene på Sør-Fron kirke startet høsten 2004. Da begynte jeg å fjerne den sement baserte mørtelen som kirkegårdsmurene var pusset med. Arbeidene ble avsluttet senhøstes slik at murene fikk luftet seg gjennom vinteren. På forsommeren ble de samme murer pusset på ny, nå med en hydraulisk kalkmørtel som er difusjonsåpen og mer elastisk.

Sommeren 2005 ble det så bestemt at de utvendige veggene på kirken også skulle overflatebehandles, disse arbeidene skulle gå over flere år, med to veggfelt pr. år  og ferdigstillelse i 2010. Veggene er behandlet med luftherdene kalk, mens på hjørnepilasterene er det brukt både hydraulisk kalkmørtel og  kalkmaling.

 

Kontakt: Sør-Fron Kirkekontor v/Bjørg Sørjordet telf.61299230